Skip to main content

Home / Klientinformation

Klientinformation

Holm Thomsen Law er organiseret som anpartsselskab oprettet i henhold til dansk lovgivning og med CVR-nummer: 44 21 00 88.  

Virksomheden drives fra følgende adresse: 
Njalsgade 21F, 1., 
2300 København S 

 Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 21908006 eller via e-mail [email protected] 

Holm/Thomsen Law har klientbankkonto i:

Danske Bank
Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3411899578

Advokaterne hos Holm/Thomsen Law er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne er dermed underlagt Advokatsamfundets advokatetiske regler. Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Download Advokatsamfundets advokatetiske regler her, eller læs mere på Advokatsamfundet hjemmeside.

Alle advokater hos Holm Thomsen Law er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos:

CNA/Hardy
Hammerensgade 6, 1.
1267 København K.
Tlf. +45 3313 1533
https://www.cnahardy.com

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Holm/Thomsen Law uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

CNA/Hardy er endvidere garantistiller for Holm/Thomsen Law over for Advokatsamfundet, jf. vedtægt for det Danske Advokatsamfund § 62.

Holm/Thomsen Laws almindelige forretningsbetingelser indeholder, jf. pkt. 9, vilkår om, at tvister afgøres efter dansk ret, og at værneting er Aarhus byret

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Holm Thomsen Law, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Advokatnævnet har også kompetence til at behandle adfærdsklager over advokater.

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er vi som din advokat forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet om aktiviteterne samt videregive dine ID-oplysninger til Hvidvasksekretariatet. Vi må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Regler om hvidvask

Holm/Thomsen Law er – i lighed med alle andre danske advokatvirksomheder samt en række andre typer virksomheder – underlagt reglerne i “Hvidvaskloven”. Hvidvasklovens officielle titel er ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme” (lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009). Hvidvasklovens formål er at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme.

Advokater og advokatvirksomheder er i visse tilfælde efter Hvidvaskloven bl.a. forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om deres klienters identitet. Dette vil afhænge af sagstypen. Vi undersøger, om der er tale om en sag omfattet af Hvidvaskloven, i forbindelse med at vi opretter sagen. Hvis det er tilfældet, indebærer det, at vores klienter vil blive anmodet om at udlevere persondokumentation, normalt i form af kopi af pas eller kørekort, samt adresseoplysninger, når vi opretter og behandler sager for dem.